ΕΡΓΑΣΙΑ >> 22. Διαβάστε το τμήμα «Ειδική Λεξισαφήνιση Διαβάζοντας Δυνατά».

ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΞΙΣΑΦΗΝΙΣΗ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΤΑ

Όποτε δουλεύει κανείς µε παιδιά ή µε αλλοδαπούς ή µε άτοµα µε ανεπαρκείς γραµµατικές γνώσεις, χρησιµοποιείται η Ειδική Λεξισαφήνιση Διαβάζοντας Δυνατά.

Όπως και στη Μέθοδο Διαβάζοντας Δυνατά, βάζουµε το άτοµο να διαβάσει δυνατά, για να βλέπουµε τι κάνει.

Είναι µια πολύ απλή µέθοδος.

Ο λεξισαφηνιστής πρέπει να παρακολουθεί από ένα αντίτυπο του ίδιου κειµένου, καθώς το άτοµο διαβάζει.

Μπορεί να παρατηρηθούν εκπληκτικά φαινόµενα.

Το άτοµο µπορεί να παραλείπει το µόριο «ξε-» όποτε το συναντάει σε σύνθετες λέξεις. Δεν το διαβάζει. Μπορεί να έχει στο µυαλό του κάποια παράξενη σηµασία γι’ αυτό το µόριο, όπως, για παράδειγµα, «ξένη λέξη στα ελληνικά».

Μπορεί να παραλείπει το «απ’» κάθε φορά που το συναντάει και ο λόγος γι’ αυτό να βρεθεί ότι είναι ότι δε γνωρίζει τι είναι η απόστροφος.

Μπορεί να διαβάσει µια λέξη τελείως διαφορετικά, όπως αντί για «σταµάτησε» «συνέβη», και αντί για «πράσινος» «βράσιµος».

Μπορεί να διστάσει σε μερικές λέξεις. Η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Βάλτε τον να διαβάσει δυνατά.
  2. Παρατηρήστε κάθε παράλειψη, αλλαγή λέξης, δισταγµό ή συνοφρύωση καθώς διαβάζει και ασχοληθείτε αµέσως µ’ αυτό.
  3. ∆ιορθώστε το, βρίσκοντας τη λέξη στο λεξικό γι' αυτόν ή εξηγώντας τη σ’ αυτόν.
  4. Βάλτε τον να συνεχίσει την ανάγνωση, παρατηρώντας την επόµενη παράλειψη, αλλαγή λέξης, δισταγµό ή συνοφρύωση.
  5. Επαναλάβετε τα βήµατα 2-4.

Με αυτό τον τρόπο ένα άτομο μπορεί ν’ αποκτήσει αλφαβητισμό.

Οι επόµενές του ενέργειες θα είναι να µάθει να χρησιµοποιεί λεξικό και να αποσαφηνίζει λέξεις σ’ αυτό.

Στη συνέχεια, ένα απλό βιβλίο γραµµατικής.

Ένας πολύ αργός µαθητής µπορεί µ’ αυτή τη µέθοδο Λεξισαφήνισης να πάρει τέτοια ώθηση ώστε ν’ αποκτήσει αλφαβητισμό.